Aerosolfüüsika

Uurimisteemad

Aerosoolifüüsika töögrupp uurib aerosoolide ja klasterioonide teket ja evolutsiooni looduses ja laboratooriumis ning modelleerib neid protsesse teoreetiliselt. Valik teemasid on: aerosooliosakeste tekkimine õhu saaste- ja lisandgaasidest gaas-klaster-osake konversiooni protsessis, sealhulgas aerosooli nukleatsioon ja õhuioonide keemilis-kineetiline evolutsioon; nukleatsioonipuhangud, aerosooliosakeste ja ioonide suurusjaotuste dünaamika ja neid mõjutavate faktorite uurimine atmosfääris; aerosoolide ja –ioonide elektrilise liikuvusspektromeetria ja spektromeetrite kalibratsiooni meetodite arendamine.

Eksperimentaalne uurimistöö

Töö toimub kaasaegse aparatuuriga varustatud aerosoolilaboris Physicumis, Tahkuse õhuseirejaamas (Pärnumaal), Järvselja SMEAR jaamas (Tartumaal) ja mõõtmispunktides Tartus ja Valgjärvel (Põlvamaal).

Saadud teadmised on aluseks atmosfääri aerosooliosakeste tekkemehhanismide selgitamisel, aerosoolide osa mõistmisel ilmastiku ja kliima kujunemises, atmosfääri saastamise tagajärgede modelleerimisel ja prognoosimisel, samuti nanotehnoloogias nanoosakeste ja -struktuuride sünteesimisel gaasikeskkonnas.

Meie uurimistööl põhinevat teadusaparatuuri – aeroioonide ja aerosooliosakeste elektrilisi liikuvusspektromeetreid, toodab TÜ spin-off firma AS Airel. Aerosoolispektromeetreid EEPS ja FMPS toodab AIREL-i litsentsi alusel USA firma TSI Inc.

Eelmine
Järgmine