Atmosfääri mass spektroskoopia

Uurimisteemad

Kasutame atmosfääri uurimiseks massispektormeetriat. Põhilised uurimisteemad on aeroioonide, klastrite ning atmosfääri osakeste keemilise koostise reaalajas määramine.

Atmosfääri püsimõõtmised

Arendame metoodikat atmosfääris oksüdeeritud orgaaniliste madalalenduvusega ühendite analüüsimiseks, tuvastamiseks ja seireks. Kasutame keemiliselaaduriga massispektromeetrit (NO3-CI-APiTOF) ja lisaks töötame välja ka ioonspektroskoopial põhinevaid seadmeid. Euroopa liidu struktuuri ja investeerimis fondi rahastatud projekti "Keskkonnaobservatoorium" raames teostame massispektromeetriga püsimõõtmiseid SMEAR Estonia jaamas.

CIAPiTOF

Kointsidentsspektroskoopia

Kointsidentsspektroskoopia võimaldab samaaegselt koguda ühest fotoionisatsiooni sündmusest infot mitme tekkinud osakese karakteristikute (näiteks, elektroni kineetiline energia, iooni mass, fragmendi keemiline koostis) kohta. Peamiselt kasutame kaht eri seadistust: fotoelektron-fotoioon detekteerimist (ingl. k. photoelectron-photoion coincidence (PEPICO) ja/või fotoelektron-fotoioon-fotoioon detekteerimist (ingl.k. photoelectron-photoion-photoion coincidence (PEPIPICO)). Seadistuse kasutus sõltub algse fotoionisatsiooni protsessi iseloomust, s.t. kas on tegemist ühe- või mitmekordse ionisatsiooni sündmusega.

Coincidecs Spectroscopy

Kõrgrõhu fotoelektronspektroskoopia (KR-FES)

Kõrgrõhu fotoelektronspektroskoopia on kaasaegsem meetod fotoelektronspektroskoopiast, mis võimaldab uurida materjali pindadel toimuvaid elektroonseid protsesse gaasikeskkonnas mitte enam vaakumtingimustes. Teisisõnu KR-FES võimaldab uurida mõõdukalt lenduvate vedelike, bioloogiliste ainete, poorsete või polümeersete materjalide elektroonset struktuuri. Seega võrdlemisi kõrge gaasikeskkonna rõhk (~1 .. 20 millibaari) on tunduvalt lähemal tegelikele (atmosfääri rõhu) tingimustele, milles erinevad füüsikalis-keemilised süsteemid toimivad võrreldes vaakumkambritega.

NAP-XPS

Järgmine